www.sygifrederikssund.dk © 2014             

 

 

 

 

SYG I FREDERIKSSUND

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Syg i Frederikssund (S.I.F.) Frederikssund kommune.

 www.sygifrederikssund.dk

Facebook: (S.I.F.) syg i Frederikssund                                               

Tlf.: 3064 5020

 

CVR nr. 35162518

 

Stiftet. 20. marts 2013

 

§ 2. Formål.

 

Syg i Frederikssund er en social forening, hvor samvær for sygdomsramte borgere kan finde sted i trykke rammer, hvor medlemmer kan søge hjælp, råd og tværfaglige vejledning på det sociale og sundhedsfaglige område. Dette alternative tilbud for sygdomsramte kan forgå i samarbejde med et sammensat tværfagligt team.

 

Syg i Frederikssund har ikke nogen partipolitisk tilhørsforhold eller anden tilknytning til den politiske scene.

Foreningen er en non-profit forening, og bestyrelsesmedlemmer aflønnes ikke for Deres frivillige arbejde.

 

§ 3. Visioner.

 

Foreningens visioner er, at rammesætte den eksisterende hjælp til selvhjælps miljø, men under rammer som foreningen selv bærer ansvaret for at realisere.

 

§ 4. Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål, og vedtagelser sker med almindelig stemmeflertal. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Medlemmer og støttemedlemmer vil blive indkaldt via annoncering i de lokale medier, med mindst 1 måneds varsel.

Foreningens generalforsamling skal indeholde følgende som minimum:

 

1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.      Bestyrelsen/formandens beretning.

3.      Regnskabets forlæggelse.

4.      Kontingent.

5.      Indkommende forslag.

6.      Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.      Evt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generelforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag og revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne, senest 8 dage før generalforsamlingen, i foreningens lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel til den ekstraordinære generalforsamling efter samme regler som ved den ordinære generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter indkaldelse. En ekstra ordinær generelforsamling sker på begæring af medlemmerne.

Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

 

§ 6. Vedtægtsændringer.

 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamling.

 

§ 7. Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. For at, være valgbar skal medlemmet have bopæl i Frederikssund kommune, suppleanter indkaldes – men har ikke stemmeret.

 

Bestyrelsen er ikke lønnet, men kan i vist og rimeligt omfang få dækket omkostninger til afholdelse af bestyrelsesmøder samt forbrugsartikler.

 

Bestyrelsen vælges på stiftende generalforsamling, som følger:

 

Formand – 1år (fremadrettet for 2 år)

Kasserer – 2 år

Næstformand – 2år

Bestyrelsesmedlemmer:

1 for – 1 år (fremadrettet for 2 år)

1 for – 2 år

Suppleanter for - 1 år

Revisor – 1 år

 

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 1 uges varsel.

 

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtige alene, afgørende beslutninger tages på Cafe møder, af de fremmødte medlemmer.

 

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld, men er ansvarlig for driften i forhold til foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen kan indgå sponser aftaler og modtage gaver til foreningen.

 

Opløsning af foreningen sker ved den anden generelforsamling, som vil annonceres med 3 ugers mellemrum i lokale medier. Flertallet ved begge generelforsamlinger, afgør om foreningen opløses. Opløses foreningen, vil indeværende økonomi tildeles andre sociale foreninger, som besluttes af de fremmødte medlemmer, til den ekstra generalforsamling, efter simpelt flertal.

 

 

 

 

 

§ 8. Regnskab og revision.

 

Regnskabs året begynder fra den stiftende generalforsamling, marts 2013.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til, at lade en uvildig revision godkende årsregnskaber for foreningen.

 

§ 9. Medlem kontingent.

 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, for både medlemmer og støttemedlemmer. Betalende medlemmer har stemmeret til ordinær og ekstra ordinære generalforsamlinger. Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved ordinær eller ekstra generelforsamlinger.

 

Foreninger, grupper, organisationer, enkelt personer, medlemmer og støtte medlemmer der støtter foreningen formål, kan optages i foreningen.

 

Medlemskontingent 100 kr. om året.

Støttemedlemmer 50 kr. om året.

 

Betalende medlemmer kan stemme pr. fuldmagt, som sendes skriftligt til bestyrelsesformanden, 2 hverdage inden annonceret bestyrelsesmøde/generalforsamling.

 

§ 10. Regler for bestyrelsen, betalende medlemmer og støttemedlemmer.

 

Alle medlemmer af Syg i Frederikssund er indforstået med, at opretholde tavshedspligt overfor hinanden som mennesker. Da mange personlige sager drøftes i lokalerne, forventes det af foreningens medlemmer, at optræde loyalt og respektfuldt over for andre og hinanden.

Videregivelse af personfølsomme oplysninger, vil føre til omgående eksklusion af foreningen.

 

§ 11. Eksklusion af foreningen.

 

Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål kan eksklusion af medlemmet ske ved et simpelt flertal på generalforsamlingen, hvor dette vil blive behandlet, som særskilt punkt på dagsorden.

Hvis et medlem eller støttemedlem, tages i socialbedrageri vil dette føre til øjeblikkelig eksklusion, uden forudgående generalforsamling.

Manglende indbetaling af kontingent, vil føre til udmeldelse.

 

Frederikssund d. 20. marts 2013

 

 

 

 

 

Formand                                                   Kasserer                              Bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

               Bestyrelsesmedlem                                                           Bestyrelsesmedlem                

 

 

 

Café-møder - debatter - foredrag - samvær med andre i samme situation

 

 

Ønsker du mere information, kan vi kontaktes på: 3132 3735

tlf. tid hver tirsdag kl. 10 – 12:30.

 

Rådgivning hver Tirsdag på frivillighedsstedet Østergade 3c mellem kl. 10 og 12:30

 

Cafe møder 1 gang i måneden

Se hvornår påkalender siden

men altid kl 10-12 på Frivillighedsstedet

 

ønsker du at blive medlem af Syg i Frederikssund, skal du møde personlig op, på Frivillighedsstedet

 

Mødested:

Frivillighedsstedet
Østergade 3c
3600 Frederikssund
47 38 64 83

 

 

 

 

Denne side er sidst opdateret d. 02.12.16

Tilegnet sygemeldte borgere og pårørende i Frederikssund Kommune.